Missie en Visie

Het doel van onze school is de vorming en begeleiding van het kind naar zelfstandigheid, genormeerd naar Gods Woord. Het streven is de ontvangen talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Doel

Het onderwijs richt zich op de ontwikkeling van creatieve, cognitieve, sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden en het bijbrengen van noodzakelijke kennis.

Missie

'Onderwijs met een opdracht' is de missie van de School met de Bijbel 'Jorai'. De school wil niet alleen kennis en vaardigheden bij de kinderen bijbrengen, maar heeft ook een bijbelse opdracht, namelijk te vertellen dat er toekomst is, het Koninkrijk der hemelen. Die opdracht vinden we verwoord in Matheus 19 vs 14: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.

De naam van de school (Jorai, d.w.z. de Heere onderwijst, zie hiertoe 1 Kronieken 5:13) is het aan de buitenzijde van de school zichtbare complement van deze opdracht. De Heere wil teamleden een opdracht geven voor Hem. Zo zijn teamleden de meest bruikbare instrumenten in Zijn handen om aan het doorgeven van Zijn onderwijs inhoud te geven. Want dat doorgeven is een opdracht. Die vinden we terug in Psalm 78. Daar lezen we, dat we de grote daden van de Heere moeten doorgeven aan de volgende geslachten, opdat de kinderen hun hoop op God zullen stellen en Zijn daden niet zullen vergeten, maar Zijn geboden zullen bewaren.

Visie

Inhoud geven aan 'onderwijs met een opdracht' doen wij als volgt:

A. De school geeft de kinderen onderwijs en opvoeding met als uitgangspunt de Bijbel als het Woord van God;

B. Leerkrachten zijn de dragers van de identiteit en ze geven de kwaliteit van het onderwijs vorm.

Van de leerkrachten wordt verwacht dat ze:1. De levensbeschouwelijke visie onderschrijven en uitdragen;2. Dat ze elkaar ondersteunen;3. Dat ze bereid zijn zich te ontwikkelen;4. Positief met de leerlingen omgaan;5. Ook met elkaar positief omgaan;6. Afgesproken regels weloverwogen hanteren;7. Zorgen voor een aangename en stimulerende werkomgeving

C. De school hecht aan de tien geboden en de nadere uitleg daarover als leefregels en de schoolgemeenschap leeft en werkt daarnaar;

D. De school wil de kinderen helpen om hun relatie met God en de naaste op te bouwen en te onderhouden;

E. De school bevordert een houding van respect en aandacht voor de ander;

F. De school leert de kinderen dat ze de opdracht hebben om alles wat God in Zijn schepping heeft gegeven, te bewerken en te bewaren tot vreugde van de naaste en tot eer van God;

G. De school werkt bij de kinderen aan de ontwikkeling van de volgende belangrijke pedagogische kernwaarden:1. Zelfstandigheid (keuzevrijheid binnen grenzen);2. Verantwoordelijkheid (voor elkaar, voor de omgeving en voor het eigen werk);3. Gewetensvorming (waarden/normen vanuit de Bijbel als richtsnoer leren toepassen);4. Differentiatie (onderwijs waar mogelijk laten aansluiten bij de mogelijkheden van het kind);5. Sociale redzaamheid (kennis en vaardigheden in de sociale omgeving);6. Een leerkracht gaat met liefde en gezag om met het kind (waardering, terechtwijzing, vergeving en respect).